CAN / COULD / BE ABLE TO

CAN ->

Oto szybkie podsumowanie czasownika CAN. Wszyscy uczący się języka angielskiego znają ten czasownik. Jest to jeden z absolutnie podstawowych czasowników, tuż obok „be” oraz „have”.  Wyraża on:

  1. Umiejętności – coś co potrafimy robić:

I can sing.

Can you play tenis?

I can’t ski.

 

  1. Możliwości – coś, co mamy możliwość wykonać:

I can come here tomorrow.

I can’t help you with that.

 

  1. Przypuszczenia

Riding a motorbike can be dangerous.

 

  1. Stosowany jest w połączeniu z czasownikami see, hear, feel, smell, remember, imaging w opisywaniu sytuacji, które dzieją się w momencie mówienia (wyjątkowo nie stosujemy tu konstrukcji czasu present continous, ale dodajemy przed czasownikiem właśnie CAN):

I can hear something strange.

Can you see this?

Can you remember where are the keys?

 

  1. Pytania o pozwolenie I prośby:

Can you help me?

Can I go out earlier tomorrow?

 

Uwaga! Czasownik CAN jest jedynym czasownikiem, który w formie przeczącej pisane jest łącznie z partykułą NOT: CANNOT, w formie skróconej zaś przyjmuje formę CAN’T.

 

Could ->

Czasownik COULD wyraża:

  1. Umiejętność w przeszłości:

 

I could swim when I was 5.

He couldn’t read when he was 6.

 

  1. Możliwość w przeszłości:

 

I couldn’t find my keys.

We could go to the seaside, but we chose the mountains.

 

  1. Uprzejme prośby I propozycje:

 

Could you help me, please?

Could we finish it later?

 

BE ABLE TO ->

Tak najprościej, wyrażenie „to be able to” oznacza po prostu „móc, być w stanie” i może być stosowane wymiennie z czasownkiem „can” I „COULD”

I can speak English.

Ale czasownik CAN  jest czasownikiem ułomnym, czyli mówiąc najprościej stosujemy go tylko w czasie present simple i past simple właśnie w formach CAN i COULD. Czasów zaś i przeróżnych innych form mamy więcej i tam konieczny będzie zastosowanie wyrażenia ‘TO BE ABLE TO’.

 

Wyrażenie „to be able to” składa się z 3 elementów.

– czasownika to be, który będziemy odmieniać przez osoby (I am, you are etc) i czasy (np. I was, you were, I had been, I have been, I will be)

– able

-to

Dwa ostatnie elementy są niezmienne. Będziemy tu więc operować pierwszym członem wyrażania, ale daje ono nam ogromne możliwości i nie jesteśmy już ograniczeni.

Możecie więc powiedzieć:

 

I can do it myself.

Albo

I am able to do it myself.

 

Can you speak English?

Albo

Are you able to speak English?

 

Ponieaż w wyrażeniu „to be able to” mamy czasownik „to be” pytania zawsze będziemy tworzyć przez tzw. Inwersję czyli przestawienie czasownika na sam początek:

 

I am able to speak English.

Are you able to speak English?

I am not able to speak English.

 

Formę przeczącą “I am not able to speak English” możemy też wyrazić nieco inczej:

I am unable to speak English.

 

Inny przykład:

She can’t hear the message.

=

She’s not able to hear the message.

=

She’s unable to hear the message.

 

W czasie przeszłym past simple powiemy:

I couldn’t do it yesterday.

Albo

I wasn’t able to do it yesterday.

Albo

I was unable to do it yesterday.

 

I teraz przechodzimy do zastosowania wyrażenia „to able to” , w którym nie możemy już użyć czasownika „can”, chociaż bardzo by był nam potrzebny, bo chcemy powiedzieć np. chiciałbym umieć, chciałbym być w stanie, jutro będę mogła lub zastosować czas typu perfect, w którym potrzebna nam trzecia forma czasownika (a czasownik „can” trzeciej formy nie ma) lub z różnymi wyrażeniami np. used to, I wish..

 

I would like to be able to speak Chinese. – Chciałbym umieć mówić po chińsku.

He would like to be able to travel more. – On chciałby być stanie podróżować więcej.

We would like to be able to go to the cinema more often. – Chcielibyśmy móc chodzić więcej do kina.

 

I used to be able to run very fast. – Kiedyś potrafiłem bardzo szybko biegać.

They used to be able to meet every day. – Kiedyś mogli spotykać się codziennie.

 

I will be able to do it tomorrow. – Jutro będę mogła to zrobić.

I might be able to come to the party. – Może będę mogła przyjść na imprezę.

I should be able to dance well already. – Powinieniem być już w stanie dobrze tańczyć.

 

I havent’ been able to finish this report, yet. – Jeszcze nie mogłem skończyć tego raportu.

He hasn’t been able to learn English all these years. – Prze tyle lat nie mógł nauczyć się angielskiego.