Environment

Tak poważna instytucja, jak JPMorgan w raporcie dla swoich klientów przewiduje, że jeżeli ludzkość nie zahamuje drastycznie nadmiernej emisji dwutlentku węgla, grozi jej dość szybkie wyginięcie. W 22 odcinku mojego podcastu przybliżam Wam temat zmian klimatycznych i opowiadam, co to jest i skąd bierze się efekt cieplarniany, a co za tym idzie – zmiany klimatyczne.

Subskrybuj podcast, aby być na bieżąco w usłudze Spotify lub Apple Podcasts: Monika Podbielska https://open.spotify.com/show/0I13FHhJoiLzcVBH7uX7xJ

Pozostając w temacie problemów środowiska poniżej przedstawię podstawowe słownictwo pozwalające, na samodzielne zgłębianie tego tematu w języku angielskim.

 

Słownictwo:

Greenhouse effect – efekt cieplarniany

Global warming – globalne ocieplenie

Release – wydzielać

Destruction – zniszczenie

Environment protection – ochrona środowiska

Rubbish – śmieci

Waste – odpady

A rubblish dump/landfill – wysypisko śmieci

Waste disposal – usuwanie odpadów

Biodegradable – ulegający rozkładowi biologicznemu

Polluted – zanieczyszczony

Air pollution – zanieczyszczenia powietrza

Contaminated – skażony

Exhaust fumes – spaliny

Urban srawl – nadmierny i niekontrolowany rozrost miast

Sewage – ścieki

Sewage treatment plant – oczyszczalnia ścieków

Fossil fuels – paliwa kopalniane

Coal – węgiel

Inhibited – zahamowany

Increase – wzrastać

Natural resources are running out – naturalne zasoby kończą się

Renewable energy – energia odnawialna

Alternative sources of energy – alternatywne źródło energii

Rainforest – las tropikalny

Deforestation – niszczenie lasów

Afforestation – zalesianie

Acid rain – kwaśny deszcz

Damage the ozone layer – zniszczenie powłoki ozonowej

Element – pierwiastek

Thorium – tor

carbon dioxide – dwutlenek węgla

Convert – przekształacać

Oxygen – tlen

Reflect – odbijać

Pole – biegun

Breathe – oddychać

Endangered species – zagrożone gatunki

Extinction of species – wymarcie gatunku

Die out – wymrzeć, wyginąć

Habitat – naturalne środowisko życia gatunku

Introduce stricter law – wprowadzić ostrzejsze prawo

Increase environmental awarness – zwiększyć świadomość środowiskową

Reduce emissions of gases into the atmosphere – zredukować emisje gazów

Overpopulation – przeludnienie

Purification – uzdatnianie

Solar power – energia słoneczna

Wind farm – farma wiatrowa

Wildfire – niekontrolowany ogień

To be exposed to – być wystawionym na

Sort out rubbish – segregować śmieci

Harmful – szkodliwy

 

Teraz spróbuj wpisać brakujące słowa:

 1. A place where animals live in their natural way is called _______
 2. The greenhouse effect is the problem caused by increased quantities of gases such as c _ _ _ _ _ d _ _ _ _ _ _ in the air.
 1. Pandas are an e _ _ _ _ g _ _ _ _ species and live on the verge of extinction.
 2. There is worldwide concern about the destruction of the Amazon r _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
 3. F _ _ _ _ _ fuel is fuel such as coal, or oil that is formed from the decayed remains of plants or animals.
 4. It is estimated that by 2050 the number of cars on Polish roads will have i _ _ _ _ _ s _ _ by 50 %.
 5. Recycling also helps control environmental pollution by reducing the need for waste d _ _ _ s .
 6. Many people have died from _ _ n _ _ _ _ _ _ _ d water.
 1. On city streets there is a load of _______ dumped everywhere.
 2. S____ _____ is obtained from its light and heat.

 

Odpowiedzi:

 1. Habitat
 2. Carbon dioxide
 3. Endangered species
 4. Rainforest
 5. Fossil
 6. Increase
 7. Waste disposal
 8. Contaminated
 9. Rubbish
 10. Solar power

 

Obecnie jednym z głównych pojęć związanych z problemem zanieczyszczeń powietrza i emisji do atmosfery jest carbon footprint – ślad węglowy. Opiszę to pojęcie w języku angielskim, abyście mogli zrozumieć je w języku angielskim, a następnie krótko wyjaśnię w języku polskim.

The dictionary definition of a carbon footprint is “the amount of carbon dioxide released into the atmosphere as a result of the activities of a particular individual, organization or community.”

Solving the problems of climate change isn’t something that can be done on your own – we need everybody and all countries to play a part in reducing the global warming.

The only way we may do it is by reducing our own carbon footprint considering what emissions each and every one of us is able to cut.

Everything we do involves some amount of carbon emissions – from washing your hands and brushing your teeth via using an electric car to travelling by combustion car and by plane. It means that by our own choices we may significantly decrease (or increase) carbon dioxide emissions.

Even the food you buy has a carbon footprint attached to it. This is because it requires machinery and resources to grow, harvest, package and transport it to where you bought it from. Then, more energy is expended when you cook that food, which adds even more to its carbon footprint.

But when you purchase local products you lower the carbon footprint. If you buy organic food, then no chemicals have been used for the production and in this way you lower the carbon footprint even further. Also vegan diets have a much lower footprint, because it takes a lot of energy, water and gas emissions to breed farm animals for food. Finally, using 100% renewable electricity, or green gas, to cook your food can really help to shrink that carbon footprint right down.

If everyone started to apply this approach into everyday activities the impact on the environment would by absolutely huge.  

The main things that constitute your personal carbon footprint include:

 • Your home and Energy
 • Food and drink
 • Transport and travel
 • Things you own

Definicja słownikowa terminu „ślad węglowy” to ilość dwutlenku węgla wydzielanego do atmosfery w wyniku działań osób prywatnych, organizacji lub społeczności”.

Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych nie leży w gestii poszczególnych osób – wszyscy i wszystkie kraje muszą się zjednoczyć, aby zredukować problem globalnego ocieplenia.

Jedyny sposób to ograniczenie śladu węglowego – i może to zrobić każdy.

Wszystko, co robimy wiąże się  z emisją dwutelenku węgla do atmosfery – od mycia rąk i zębów do podróżowania. Nawet jedzenie, które spożywamy posiada przypisany ślad węglowy. Do produkcji żywności wykorzystuje się maszyny i energię, a następnie jest ona również transportowana. Kupując lokalne i organizczne produkty można więc obniżyć ślad węglowy. Także dieta wegetariańska posiada dużo niższy ślad węglowy, ponieważ podczas hodowli zwierząt rzeźnych zużywa się dużo wody i energii.

Główne elementy składające się na indywidualny ślad węglowy to:

 • Dom i Energia
 • Żywność
 • Transport i podróże
 • Posiadane rzeczy

Teraz samodzielnie możesz wyliczyć swoją osobistą wartość śladu węglowego na poniższej stronie:

carbon footprint calculator https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

 

Spróbuj teraz wypowiedzieć się na poniższe tematy dotyczące problemów środowiska naturalnego. Wypowiedź możesz również sformułować pisemnie. Masz wówczas czas na zastanowienie się, jakich słów i konstrukcji należy użyć.

 

 1. What is the biggest threat to the environment now?
 2. What is a greenhouse effect?
 3. Why is deforestation so harmul for the Earth?
 4. Why do species die out?
 5. What can be done to prevent destruction of the environment?